dr hab. Krystyna Zabawa

dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego UJ, kierownik Katedry Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Prowadziła zajęcia z historii literatury pozytywizmu i Młodej Polski w Instytucie Filologii Polskiej UJ (1998-2002) oraz w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, była lektorką języka angielskiego oraz polskiego dla cudzoziemców, jako nauczycielka angielskiego pracowała w technikum, liceum, szkole podstawowej i przedszkolu. Wydała dwie monografie: „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów"- młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą (1999) oraz Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej (2013). Autorka artykułów naukowych w tomach zbiorowych i czasopismach („Ruch Literacki", „Guliwer", „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce", „Horyzonty Wychowania", „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria"). Publikowała recenzje książek dla dzieci i młodzieży w czasopismach: „arte", „Guliwer", „Ryms". Stale współpracuje jako recenzentka z miesięcznikiem „Nowe Książki" i wydawanym w Edynburgu międzynarodowym pismem naukowym „International Research in Children's Literature". Członek redakcji kwartalnika „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce". Zajmuje się naukowo literaturą XIX i XX wieku (zwłaszcza młodopolską), a od 2003 roku - literaturą dziecięcą, przede wszystkim współczesną oraz edukacją literacką dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zainteresowania naukowe to także czasopiśmiennictwo dziecięce i młodzieżowe, pogranicza i korespondencje sztuk, w tym przenikanie się sztuk w książce dla dzieci oraz szeroko rozumiane wychowanie estetyczne.

Przebieg kariery naukowej:

1998 – doktorat w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą. Wyraz gustów estetycznych i preferencji światopoglądowych epoki (promotor: prof. dr hab. Maria Podraza-Kwiatkowska);

2014 - tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa przyznany przez Wydział Filologiczny UJ.

Wybrane publikacje:

Książki:

1. "Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów" - młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą, Universitas, Kraków 1999.

2. Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej, Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Praca edytorska:

Maryla Wolska, Poezje wybrane, seria: Biblioteka Poezji Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, J. Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Książki redagowane i współredagowane:

1. Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wstęp i red. K. Zabawa, Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

2. Dzieło Janusza Korczaka wobec wyzwań XXI wieku. Charakter relacji dziecko-dorosły, wstęp i red. R. Pater, K. Zabawa, Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, Kraków 2014.

Rozdziały w monografiach:

1. Preludia – „muzyka (...) duszy" i zaduma „nad istnieniem". W: Poezja Kazimierza Tetmajera. Interpretacje, red. A.Czabanowska-Wróbel, P.Próchniak, M.Stala, Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, s.103-122.

2. Śladem stopy antycznej. W: Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, red. A. Czabanowska-Wróbel, P. Próchniak, M. Stala, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 287-304.

3. Liryczne „okruchy" Stanisława Wyspiańskiego. W: "Przemyśleć wszystko..." Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej, red. M. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, M. Haake, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009, s. 49-58.

4. Studnia, strumień, źródło – obrazy-symbole w "Pieśni o blasku wody" Karola Wojtyły i w "Tryptyku rzymskim" Jana Pawła II, w: Oblicza wody w kulturze, red. Ł. Burkiewicz, Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 173-190.

5. Dzieje ojczyste w czasopismach dla dzieci – historia i teraźniejszość. W: Pamięć wieków kształtuje potomność. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ z okazji 70. urodzin, red. A. P. Bieś SJ, B. Topij-Stempińska, Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s.273-292.

6. Postać ojca w najnowszej literaturze dla najmłodszych. W: Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 213-222.

7. Utwory literackie w wybranych współczesnych czasopismach dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: "Stare" i "nowe" - czasopisma dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, s. 161-174.

8. Ryzyko spotkania z Innym - niepełnosprawny we współczesnej literaturze dla dzieci, w: Edukacja nauczycielska wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, seria "Edukacja nauczycielska polonisty", Universitas, Kraków 2014, s. 121-142.

9. Doświadczenie bycia obcym w książkach dla dzieci Barbary Gawryluk na tle propozycji innych autorów, w: Wyczytać świat - międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek przy współpracy A. Zok-Smoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 49-64.

10. Lektury we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej - rzeczywistość i perspektywy, w: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian, red. M. Chrost, A. Królikowska, seria „Pedagogika - logopedia - glottodydaktyka" pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, Kraków 2014, s. 151-169.

11. „Teatr" obrazów i słów - sztuka lektury książek obrazkowych (na przykładzie wybranych utworów Iwony Chmielewskiej), w: Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015, s. 113-130.